Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korpo Voice z siedzibą we Odrano Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 5291590315.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@korpovoice.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia kontaktu z Administratorem, w związku ze złożonym w formularzu kontaktowym zapytaniem, dane osobowe będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do kontaktu w związku ze złożonym na formularzu kontaktowym zapytaniem, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 6. Pliki cookies
  Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony. Cookies zawierają nazwę domeny strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalną nazwę/numer. W plikach tych przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej, może być również przechowywany numer identyfikujący urządzenie użytkownika, nie jest jednak ustalana na jego podstawie tożsamość użytkownika.
  Serwis internetowy korpovoice.pl zbiera w sposób automatyczny informacje, które zawarte są w plikach cookies. Strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, gdy oprogramowanie to umożliwia. Przeglądarka zezwala serwisowi wyłącznie na dostęp do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, nie to plików cookies, które umieściły inne serwisy.
  Operator korpovoice.pl jest podmiotem, który odpowiedzialny jest za zamieszczanie na urządzeniu końcowym użytkowników plików cookies, a także mającym do nich dostęp. Stosowane są dwa rodzaje plików:
  • Sesyjne – to pliki tymczasowe na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu, gdy wyloguje się i opuści serwis lub wyłączy okno przeglądarki;
  • Stałe – to pliki, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika określony czas lub do momentu, gdy zostaną usunięte przez użytkownika.
  Z plików cookies korzystamy w celu:
  • świadczenia Usług;
  • dostosowywania strony internetowej do preferencji użytkownika, a także optymalizacji korzystania z serwisu;
  • tworzenia statystyk na podstawie danych zebranych w serwisie, które pomagają zrozumieć sposób korzystania ze strony przez użytkowników, co pomocne jest w ulepszaniu struktury i zawartości; badań i pomiarów oglądalności, treści redakcyjnych w tym reklam w celu analizy i oceny;
  • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu);
  • prezentacji reklam.
  • powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego użytkownika, co pomocne jest w realizacji celów opisanych powyżej.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli według Pani/Pana brak jest podstaw do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan żądać ich usunięcia),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chce Pani/Pan, abyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wzniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: sprzeciw „marketingowy”(ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jeżeli skorzysta Pani/Pan z takiego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu) oraz sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację (ma Pani/Pan praw sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinna Pani/Pan wskazać nam szczególną sytuacje, która Pnia/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem, w takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub, że Panią/Pana dane są nam niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń),
 6. prawo do przenoszenia danych (ma Pani/Pan prawo otrzymywać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które zostały nam dostarczone na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej umowy, może Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli Pani/Pan uważa, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego),
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie będzie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, której dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem).
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W celu wykonania swoich praw żądanie należy skierować bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych Administratora.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.